Ιδιαιτερότητες στη σίτιση και διατροφικά προβλήματα σε γηριατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική βλάβηParticular features in feeding and nutritional problems in geriatric patients with brain damage | medReha
4210
post-template-default,single,single-post,postid-4210,single-format-standard,bridge-core-3.0.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Ιδιαιτερότητες στη σίτιση και διατροφικά προβλήματα σε γηριατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική βλάβηParticular features in feeding and nutritional problems in geriatric patients with brain damage

Ιδιαιτερότητες στη σίτιση και διατροφικά προβλήματα σε γηριατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική βλάβηParticular features in feeding and nutritional problems in geriatric patients with brain damage

Δρ. Ιωάννης Διονυσιώτης

Περίληψη παρουσίασης από το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής-Διαιτολογίας & 2ο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής

Η δυσκολία στη μάσηση και κατάποση μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα πολυάριθμων διαφορετικών ασθενειών ή καταστάσεων που συναντώνται σε μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μεταβολικές διαφοροποιήσεις και στην διατροφική κατάσταση των ασθενών προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα ιατρικά και νευρολογικά αποτελέσματα.
Επί ύπαρξης εγκεφαλικής βλάβης, για παράδειγμα, σε ασθενείς με προχωρημένη άνοια ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,  πιθανές υπερμεταβολικές και υπερκαταβολικές αποκρίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στις επιβλαβείς συνέπειες του υποσιτισμού, σε απώλεια της μυϊκής μάζας του σώματος, σε αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις, και σε μειωμένη επούλωση των τραυμάτων.
Οι διατροφικές ανάγκες περιλαμβάνουν την ανάγκη για την ενέργεια, την ανάγκη για πρωτεΐνη, και την ανάγκη για ενυδάτωση. Η εκτίμηση των διατροφικών απαιτήσεων περιλαμβάνει περισσότερα από μερικούς απλούς υπολογισμούς. Απαιτείται εξειδίκευση από την ομάδα περίθαλψης προκειμένου να γίνει αποτίμηση των κλινικών και μορφομετρικών δεδομένων, πριν εφαρμοστούν οι εξισώσεις που προβλέπουν τις ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις.
Η καταποτική (per os) σίτιση συνιστάται σε ασθενείς που έχουν απογαλακτιστεί από τραχειοσωλήνες, που έχουν ξυπνήσει από την καταστολή, δύνανται να εκτελούν εντολές και έχουν καλή λειτουργία κατάποσης και εντερική λειτουργία. Όταν γίνεται δύσκολη και επικίνδυνη στους ηλικιωμένους η λήψη τροφής και υγρών από το στόμα λόγω αυτών και άλλων περιορισμών, η ομάδα της περίθαλψης οφείλει να εξετάσει τη δυνατότητα εντερικής σίτισης. Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να κατανοήσουν τις πρόσφατες τεκμηριωμένες συστάσεις σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με τη χρήση σωλήνα σίτισης σε αυτόν τον πληθυσμό.

https://www.youtube.com/watch?v=lNF4gJUkpS4Yannis Dionyssiotis, MD,

Abstract from 13th Panhellenic Conference on Nutrition-Dietetics & 2nd Congress of Clinical Nutrition

The difficulty in chewing and swallowing can occur as a result of many different diseases and conditions which occur in long-term care of the elderly. Particular attention should be paid to metabolic differences in the nutritional status of patients in order to optimize the medical and neurological effects.
In the existence of brain injury, for example, in patients with advanced dementia or stroke, possible hypermetabolic and hypercatabolic responses may lead to harmful effects of malnutrition, to loss of lean body mass, to increased susceptibility to infections, and reduced healing wounds.
The nutritional needs include the need for energy, the need for protein, and the need for hydration. The assessment of the nutritional requirements includes more than a few simple calculations. Expertise from the care team in order to assess the clinical and morphometric data before applying the equations which provide energy and protein requirements is required.
Per os feeding is recommended in patients already weaned from tracheal tubes, awoken from coma, who execute commands and have good swallowing and bowel function. When feeding is difficult and dangerous for elderly taking food and fluids by mouth because of these and other constraints, the care team should consider the possibility of enteral feeding. It is important for healthcare professionals to understand the recent documented recommendations about the risks and benefits associated with the use of a feeding tube in this population.

https://www.youtube.com/watch?v=lNF4gJUkpS4

Share